Nguồn Tải 1    Nguồn Tải 2  |  nếu bị chậm xin đổi nguồn tải
Các bài pháp do Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai thuyết giảng
•San Jose, California "Huyền Nghĩa Kinh Địa Tạng Trong Mật Tông" 19.11.2016 [1]
•Pháp Hội Santa Ana, California "Mở Rộng Tâm Hồn" 12-13.11.2016 [1] [2] [3]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 10" 06.11.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 09" 30.10.2016 [1]
•Honolulu, Hawaii "Những Gì Đáng Qúy" 22-23.10.2016 [1] [2]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 08" 16.10.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 07" 09.10.2016 [1]
•Oklahoma City, Oklahoma "Khai Thị Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Tại Tang Lễ Bà Nguyễn Thị Mỹ (Pháp Danh Diệu Hoàng) [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 06" 02.10.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Những Lời Khai Thị Từ Đáy Lòng" 26-28.09.2016 [1] [2] [3] [4]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Khai Thị Niệm Phật Nhứt Tâm Bất Loạn" 25.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Một Giờ Luận Đạo 05" 25.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Một Giờ Luận Đạo 04" 25.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 03" 18.09.2016 [1]
•Portland, Oregon "Pháp Thoại Tại Nhà Dưỡng Lão" 17.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 02" 11.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 01" 04.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Indio, California" Pháp Thọai Tại Tang Lễ Ông John Morris” 27.08.2016 [1] [2] [3] [4]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Nhiều Đời" 21.08.2016 [1]
•Maryland, Maryland "Pháp Thọai Tại Tang Lễ Bà Võ Thị Thi” 13.08.2016 [1]
•Philadelphia, Pennsylvania "Pháp Thọai Tại Chùa Bồ Đề Lễ Vu Lan” 06-07.08.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Tham Luận Nhân Lý” 31.07.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Tham Luận Cho Tổ Quốc Việt Nam" 24.07.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Lý Nhân Duyên" 17.07.2016 [1]
•Khóa Tu 10 Năm Thành Lập Chùa Tầm Nguyên I, Renton Washington Tại Youth Center 1-10.07.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Pháp Thọai Trong Pháp Hội Memorial" 26-29.05.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Lễ Phật Đản" 22.05.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Người Việt Nam Ơi Xin Đừng Vô Cãm" 21.05.2016 [1]
•Baltimore, Maryland, "Đám Tang Đinh Bá Lộc" 12.05.2016 [1] [2] [3] [4]
•Làng Di Đà Indio, California, "Luận Giải Phật Pháp" 08.05.2016 [1] [2] [3] [4]
•Tầm Nguyên I, "Luận Giải Phật Pháp" 01.05.2016 [1]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Hồi Hướng Hương Linh" 24.04.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas, Pháp Thọai "Tang Lễ Bà Châu Minh Nguyệt" 12.04.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Hạnh Phúc Ở Đâu" 27.03.2016 [1]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Làm Phước Nhiều Mà Hưởng Chẵng Được Bao Nhiêu" 13(cd1).20(cd2).03.2016 [1] [2]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại "Cúng Sao" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 16.2.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại "Tinh Hoa Tịnh Độ" 16.02.2016 [1]
•Lang A Di Da Conroe, Pháp Thoại "Bonus 1" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 15.2.2015 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, "Tinh Hoa Kinh Dược Sư" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 11.02.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại Kinh Duy Ma Cật "Thông Đạt các Pháp Phương Tiện" trong Pháp Hội "Đàn Dược Sư" 11.02.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Làng A Di Đà Conroe "Tiền Pháp Hội Đàn Dược Sư" 06.02.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe / Pháp Thoại "Vì Sao Phải Tu Tịnh Độ" 18.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I - "Tất Niên" 10.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I - 03.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio "Hổ Ly Sơn Hổ Bại - Tăng Ly Chúng Tăng Tàn"29.12.2015 [1]
•Làng A Di Đà Indio / Pháp Thoại "Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm" 25-28.12.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I "Mặt trái cuộc đời" 20.12.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" 06.12.2015 [3] [4]
•Phila, PA "Giải Thích về việc đốt vàng mã và Khai Thị" tại Đám Tang Bà Nguyễn Thị Cúc 28&29.11.2015 [1] [2]
•Pháp Hội Bolsa California "Tiếp Đón Quan Khách" 22.11.2015 [1]
•Pháp Thoại Pháp Hội Bolsa California "Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm" 22.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Indio - "Những Bước Thăng Trầm" 21.11.2015 [1]
•Pháp Thoại Làng A Di Đà Conroe 14&16.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - " Thọ Bát Quan Trai" 7 & 8.11.2015 [1] [2] [3] [4]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" - 08.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 01.11.2015 [1]
•Pháp Thọai Pháp Hội San Jose, California 24-25.10.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 18.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 10.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Conroe, Texas 07.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Conroe, Texas 05.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 27.09.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 20.09. 2015 [1]
•Pháp Thoại Colorado 4-6.09.2015 [1] [2] [3] [4] [5]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio, California Trong Mùa Vu Lan 27.08.2015  [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Lễ Vu Lan Làng Di Đà Conroe, Texas 22-23.8.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 17.8.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 9.8.2015 [1]
•Khóa Tu La Hầu La 4 - Pháp Thọai Diệu Pháp Liên Hoa 9-17.7.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 6.6.2015 [1]
•Pháp Thoại Khóa Tu 40 Ly Hương 22.5.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 10.5.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 26.4.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 19.4.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 12.4.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 4.4.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 27-28.3.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 22.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Đám Tang Lưu Kim Chi Philadelphia 15.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 8.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Đàn Dược Sư Làng Di Đà Indio, California 17-24.2.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I Renton, WA 15.2.2015 [1]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 7-8.2.2015 [1] [2] [3]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 1.2.2015 [4]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 25.1.2015 [3]
•Pháp Thọai Khóa Tu Chandler, Arizona 17- 18.1.2015 [1] [2] [3] [4] [5]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 11.1.2015 [2]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 4.1.2015 [1]
•Tìm Hiểu Cuộc Đời Ngài Hư Vân 27-28.12.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Hướng Dẩn Hộ Niệm 26.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Đám Tang Phan Văn Phương Ohio, Columbus 16.10.2007 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 21.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 14.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I (Kinh Pháp Cú 04) 07.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 3-5.12.2014 [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 30.11.2014 [1]
•Khai Thị Cho Mẹ [1]
•Khai Thị Hương Linh [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 23.11.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 15.11.2014 [1]
•Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung 31.10-02.11.2014
[Pháp Thoại trước khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014]
[Khai Thị Sám Hối sau khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014]
[Pháp Thoại sau khi tụng Lăng Nghiêm sáng thứ Bảy Nov 1 2014]
[Lễ Khai Mạc Khóa Tu Dự Bị Lâm Chung sáng thứ Bảy Nov 1 2014]
[Hộ Niệm Cho Thiện Chơn]
[Hộ Niệm Cho Đức Hạnh]
[Hộ Niệm Cho Nguyên Tịnh]
[Hộ Niệm Cho Diệu Quang]
[Hộ Niệm Cho Ni Cô Diệu Hiền]
[Hộ Niệm Cho Liễu Bảo]
[Hộ Niệm Cho Ni Cô Thiện Liên
[Hộ Niệm Cho Minh Phát]
[Hộ Niệm cho Thiện Tường]
[Hộ Niệm Cho Bánh Tét]
[Pháp thoại sau thời Lăng Nghiêm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014]
[Pháp thoại trước hộ niệm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014]
[Hộ Niệm Cho Thiện Niệm]
[Cảm Nghĩ Phật Tử Tối Chủ Nhựt Nov 2 2014]
[Vài lời chia sẽ của Sư Phụ về Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên 1 19.10.2014 [1]
•Pháp Hội Chùa Bồ Đề 10-12.10.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Khai Thị Thọai Tướng Bà Lý Thị Đàm 5.10.2014 [1]
•Bát Quan Trai Niệm Phật Đường Tầm Nguyên 5 27-28.9.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Giải Đáp Những Nghi Vấn Phật Pháp 20-21.9.2014 [1] [2] [3]
•Kinh Pháp Cú 14.9.2014 [3]
•Kinh Pháp Cú 07.9.2014 [2]
•Khóa Tu Colorado 29-31.8.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Kinh Pháp Cú 24.8.2014 [1]
•Kim Cang Bát Nhã 17.8.2014 [1]
•Duy Ma Cật Theo Tinh Thần Lăng Nghiêm 10.8.2014 [17]
•Vi Diệu Pháp 10.8.2014 [1]
•Đại Hiếu Vu Lan 03.8.2014 [1]
•Tinh Hoa Kinh Vu Lan 02.8.2014 [1]
•Đại Hiếu Trong Vu Lan Theo Tin Thần Đại Thừa 02.8.2014 [1]
•Bài Học Giác Ngộ 27.7.2014 [2]
•Bài Học Giác Ngộ 20.7.2014 [1]
•Duy Ma Cật Youth Center 11.07.2014 [15] [16]
•Đạo Làm Người 8.06.2014 [1]
•Chủ Quyền Thủ Tục Mobile Home Conroe 07.06.2014 [1]
•Ăn Cướp Phước Báu 29.05.2014 [1]
•Khóa Tu Khánh Thành Đài Tổ Quốc Ghi Ơn 22-27.05.2014 [1] [2] [3] [4]
•Làm Sao Đến Với Đức Phật 18.05.2014 [1]
•Ý Nghĩa Lễ Phật Đản 11.05.2014 [1]
•Dép Dưới Giường Lên Giường Vọi Biệt 08.05.2014 [1]
•Bàn Tay Năm Ngón Kiêu Sa 04.05.2014 [1]
•Thắng Vạn Quân Không Bằng Thắng Chính Mình 27.04.2014 [̣̣̣1]
•Quy Y Phật Không Quy Y Ngoại Đạo Tà Giáo 26.04.2014 [1] [2]
•Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ 21.04.2014 [̣̣̣1]
•Duy Ma Cật 5-6.4.2014 [̣̣̣9] [̣̣̣10] [̣̣̣11] [̣̣̣12] [̣̣̣13] [̣̣̣14]
•Duy Ma Cật 29-30.3.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
•Chìa Khóa Để Bước Vào Cửa Cực Lạc 23.3.2014 [1-1]
•Giải Đáp Phật Pháp 16.3.2014 [1-1]
•Giải Đáp Phật Pháp 2.3.2014 [1-1]
•Tìm Hiểu Luật Nhân Quả 1.3.2014 [1-1]
•Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Đúng Hướng 16.2.2014 [1-1]
•Duy Thức Học 30.12.2013 [1-1]
•Si Mê và Giác Ngộ Indio 28-29.12.2013 [01] [02]
•Trai Đàn Dược Sư 2014 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
•Si Mê và Giác Ngộ 12-19-26.01.2014 [01] [02] [03]
•Tu Là Dừng, Chuyển và Sạch Nghiệp 8.12.2013 [01]
•Phật Là Đạo Diệt Khổ 7.12.2013 [01]
•Công Phu Sáng tại Làng Di Đà Indo 16.11.2013 [01]
•Lễ An Vị Phật và Khai Quang Điểm Nhãn 16.11.2013 [01]
•Ai Trói Buộc Ta mà Ta Đòi Giải Thoát 15.11.2013 [01] [02] [03]
•Từ Hừ Không Trở Về Hư Không 27.10.2013 [01]
•Tâm Thương Tâm Ghét 13.10.2013 [01] [02]
•Cuộc Đời Ngài Hư Vân 4-6.10.2013 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]
•Chúng Sanh Chú Tâm Việc Nhỏ Bỏ Việc Lớn 29.9.2013 [01] [02]
•Thiên Bá Ức Hóa Thân 22.9.2013 [01]
•Chìa Khóa Hạnh Phúc 15.9.2013 [01]
•Đâu Là Sự Thật 1.9.2013 [01]
•Pháp Thoại Chiêu Nạp Tăng Ni 18.8.2013 [1-1]
•Khóa Tu La Hầu La (8.8.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Từ Bi Thông 23.6.2013 [1-1]
•Rộng Mở Tâm Hồn (16.6.2013) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Pháp Thoại [6.8.2013 p1] [6.8.2013 p2] [6.9.2013 p1] [6.8.2013 p2]
•Pháp Thoại 2.6.2013 [1-1]
•Đại Giới Đàn Làng Di Đà Conroe 18.5.2013 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]
•Pháp Thoại Phật Đản 12.5.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 5.5.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 28.4.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 20.4.2013 [1-1]
•Bát Quan Trai Tầm Nguyên I 6-7.3.2013 [1-3] [2-3] [3-3]
•Tinh Hoa Bát Nhã (level 2) 28.4.2013(25.4.2013) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Conroe 16-18.4.2013(25.4.2013) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Pháp Thoại Ngày 31.3.2013(6.4.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Ngày 24.3.2013(6.4.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Chùa Bồ Đề 15-17.03.2013(21.03.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06]
•Pháp Thoại Ngày 10.3.2013(19.3.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Ngày 3.3.2013(19.3.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Mùng 2 Quí Tỵ 2013(11.02.2013) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Đàn Dược Sư Đầu Xuân Quí Tỵ 2013(11.02.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio 20.01.2013(20.01.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Tại Nhà Quàn Vĩnh Phúc 2-3.02.2013(02.02.2013) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Tại Oklahoma 13 và 18.01.2013(13.01.2013) [01 ngày 13 - mới bổ túc] [02]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên V(4-6.1.2013) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Ngày 30.12.2012(30.12.2012) [01]
•Pháp Thoại Ngày 23.12.2012(23.12.2012) [01]
•Chánh Tín 18.11.2012 (20.11.2012) [01] [02] [03] [04]
•Tân Ban Đại Diện Làng Di Đà Indio 11.11.2012 (14.11.2012) [1-1]
•Khóa Tu Arizona 2-3.11.2012 (9.11.2012) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên V 13-14.10.2012 (30.10.2012) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu Gieo Duyên 5-8.10.2012 (16.10.2012) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Atlanta 29.9.2012 (4.10.2012) [1-2] [2-2]
•Nguyên Nhân Xây Chùa 23.9.2012 (26.9.2012) [01]
•Pháp Thoại 16.9.2012 (19.9.2012) [01]
•Khóa Tu Tuệ Nhãn 4.5.2012 (18.9.2012) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Khóa Tu La Hầu La (17.9.2012) [1-15] [2-15] [3-15] [4-15] [5-15] [6-15] [7-15] [8-15] [9-15] [10-15] [11-15] [12-15] [13-15] [14-15] [15-15]
•Pháp Thoại Ngày 9.9.2012 (11.9.2012) [01]
•Vu Lan 1.9.2012 (1.9.2012) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tinh Hoa Kinh Bát Nhã 8.2012 (08.2012) [01]
•Duy Thức Học (13.07.2012) [01] [02] [03] [04] [05]
•Chú Lăng Nghiêm Phạn Âm (Shurangama in Sanskrit procuded by the Malaysian Usnisa Vijaya Buddhist Association and recited by Brother K. C. Chen) (10.07.2012) [mp3] [bin file để ra audio CD] [nghe online]
•Một Đồng Danh Dự 13.5.2012 (13.05.2012) [01]
•Nguyên Nhân Chúng Ta Luân Hồi 08.04.2012 (Tưởng niệm chú Lý Đạo-cố Thư Ký Tầm Nguyên I) (08.04.2012) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 25.03.2012 (25.03.2012) [19]
•Giải Đáp Phật Pháp 18.03.2012 (18.03.2012) [18]
•Giáo Thọ Cho Làng Di Đà Tầm Nguyên II - 3.2012 (03.01.2012) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
•Chánh Kiến và Tà Kiến (mới phần 04 - 11.3.2012) [01] [02] [03] [04]
•Pháp Thoại Tất Niên 15.01.2012 (15.01.2012) [1-1]
•Tu Là Chuyển Nghiệp 08.01.2012 (08.01.2012) [1-1]
•Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 24-30.12.2011 (1.1.2012) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
•Giải Đáp Phật Pháp 11.12.2011 (11.12.2011) [17]
•Giải Đáp Phật Pháp 4.12.2011 (4.12.2011) [16]
•Giải Đáp Phật Pháp 27.11.2011 (27.11.2011) [15]
•Pháp Phật Trị Bệnh Khổ (20.11.2011) [01 (13.11.2011)] [02 (20.11.2011)]
•Khai Triển Phá Chấp của Chứng Đạo Ca (5.6.2011) [01] (khóa tu San Jose 23.7.2011 02-06) [02] [03] [04] [05] [06] (11.9.2011) [07] (29 & 30.10.2011 Khóa Tu Arizona) [08] [09] [10] [11]
•Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn (16.10.2011) [01]
•Pháp Thoại Chùa Phước Hậu 8-9.10.2011(8.10.2011) [01] [02] [03] [04]
•Pháp Thoại Làng Di Đà 02.10.2011 (2.10.2011) [01]
•Lợi Ích Của Sự Cầu Siêu (18.9.2011) [01] [02]
•Giải Đáp Phật Pháp 4-9-2011(4.9.2011) [14]
•Tâm Vô Tư (28.8.2011) [1-1]
•Tật Xấu Của Chúng Ta (21.8.2011) [1-1]
•Pháp Thoại Vu Lan 2011(13.8.2011) [1-2] [2-2]
•Luận Nhân Quả (2) 3-7-2011(9.7.2011) [02]
•Luận Nhân Quả (1) 26-6-2011(26.6.2011) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 19-06-2011(19.6.2011) [13]
•Giải Đáp Phật Pháp 12-06-2011(12.6.2011) [12]
•Pháp Hội Nam Cali (28 & 29.05.2011) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Giải Đáp Phật Pháp 22-05-2011(22.5.2011) [11]
•Khóa Tu Phật Đản 2011 (14 & 15.05.2011) [1-3] [2-3] [3-3]
•Giải Đáp Phật Pháp 08-05-2011(8.5.2011) [10]
•Giải Đáp Phật Pháp 01-05-2011(1.5.2011) [09]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 03(24.04.2011) [03]
•Pháp Hội Atlanta (16 & 17.04.2011) [01] [02] [03] [04]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 02(10.04.2011) [02]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 01(03.04.2011) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 20-03-2011(20.3.2011) [08]
•Giải Đáp Phật Pháp 13-03-2011(13.3.2011) [07]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-03-2011(06.3.2011) [06]
•Đàn Dược Sư 11.2 đến 27.3.2011(tu bổ 2.4.11) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-02-2011(06/2/2011) [05]
•Giải Đáp Phật Pháp 30-01-2011(30/1/2011) [04]
•Giải Đáp Phật Pháp 23-01-2011(23/1/2011) [03]
•Giải Đáp Phật Pháp 16-01-2011(16/1/2011) [02]
•Giải Đáp Phật Pháp 9-01-2011(9/1/2011) [01]
•Tâm Bệnh (26/12/2010) [1-1]
•Khóa Tu Làng Di Đà Tầm Nguyên (17,18,19/12/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Vô Lượng Thọ (27/11/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu AZ - Lương Hoàng Sám (23-24/10/2010) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Pháp Thoại Vu Lan 2010 (30.8.10) [1-1]
•Khóa Tu Tại Stockton (3.7.10) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Maui (28.5.10) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Lancaster (15.5.10) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Phật Đản 2010 Tại Tầm Nguyên I (23.5.10) [1-1]
•Khóa Tu Nhà Quàn Oak Hill (San Jose) (1.5.10) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Westminster (Cali) (25.4.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu Tại Arizona (7.3.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Về Tịnh Độ (29.11.09) [1-1]
•Vũ Trụ Quan Phật Giáo (13.12.09 mới 13 đến 15) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] (được tu chỉnh 19.2.2010) [13] [14] [15]
•Con Đường Siêu Phàm Nhập Thánh (27.9.09) [1-2] [2-2]
•Vu Lan 2009 Seattle [1-1]
•Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Địa Tạng MD [1-2] [2-2]
•Vu Lan Tại Chùa A Di Đà PA [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Mặt Trái Cuộc Đời (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Chùa Linh Sơn MA [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Giải Đáp Phật Pháp Tại Tầm Nguyên IV [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử [1-2] [2-2]
•Tham Luận Đúng Sai (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Từ Quang [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Thiền Tịnh [1-7] [2-7] [3-7] [4-7] [5-7] [6-7] [7-7]
•Ngài Hư Vân Đại Sư [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên IV [1-3] [2-3] [3-3]
•Phật Tử Đến Chùa Để Làm Gì [1-2] [2-2]
•Chùa Bát Nhả tại Little Rock [01] [02]
•Lễ An Vị Phật Chùa Tầm Nguyên IV Fremont [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Buổi Họp về Việc Chọn Đất Xây Làng Di Đà Tầm Nguyên II [1-1]
•Fremont Phước Duyên Hy Hữu (buổi họp báo và thời pháp ngắn) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Sacramento [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Khóa Tu Tại Chùa Phật Bảo Chicago [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Người Điên Người Tỉnh [1-1]
•Khóa Tu Tại Từ Bi Đạo Tràng [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Buổi Họp Về Duy Trì Ngôi Tam Bảo Chùa Tầm Nguyên [1-2] [2-2]
•Tham Luận Tất Niên [1-2] [2-2]
•Thân Trung Ấm (tiếp theo Khóa Tu Tại PA) [01] [02] [03] [04] [05] [06]
•Nghiệp Là Gì [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại PA [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Công Đức Tạo Tượng Phật [01] [02]
•Tân Ni Cô Diệu Lượng [1-2] [2-2]
•Đau Khổ Từ Đâu Đến [1-2] [2-2]
•Trà Đàm về Pháp Môn Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Xác Định 1 Lối Đi [1-2] [2-2]
•Chúng Sanh 3 Cỏi [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Điều Cần Làm Cho Người Vừa Mất [1-2] [2-2]
•Giới Đàn Sa Di [01]
•Đối Trị Phiền Não Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Houston) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Houston [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Trả Lời Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Portland) [01]
•Khóa Tu Tại Portland [01] [02] [03] [04]
•Cuộc Đời Ngài Ca Diếp [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Tinh Hoa Kinh Địa Tạng [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Chân Quang Là Ai? [1-2] [2-2]
•Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
•Khóa Tu Học Tại Tampa [1-18] [2-18] [3-18] [4-18] [5-18] [6-18] [7-18] [8-18] [9-18] [10-18] [11-18] [12-18] [13-18] [14-18] [15-18] [16-18] [17-18] [18-18]
•Phật Tử Thời Mạt Pháp [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Niệm Phật Vãng Sanh [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Nét Đặc Biệt về Tuệ Minh Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•2 Câu Hỏi Về Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Khai Triển Bát Kỉnh Pháp [1-2] [2-2]
•Đối Cảnh Vô Tâm [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Khi Biết Cười [1-2] [2-2]
•Ngũ Nhãn Lục Thông [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
•Dự Bị Lâm Chung [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Khảo Kinh Pháp Hoa [1-2] [2-2]
•Phước Báo Nhân Thiên [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Lục Tổ Huệ Năng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
•Tham Vấn [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Sân Si và Ăn Chay [1-2] [2-2]
•Thủy Tai Sóng Thần [1-2] [2-2]
•Chết Tốt Chết Xấu [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Tu Là Cởi Trói [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Đọa Ác Đạo [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Bệnh Nan Y [1-2] [2-2]
•Dự Bị Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•Tâm Phan Duyên [1-2] [2-2]
•Đối Diện Bệnh và Chết [1-2] [2-2]
•Mặt Trái Cuộc Đời [1-2] [2-2]
•Niệm Phật Đúng Hướng [1-2] [2-2]
•Vô Sư Trí [1-2] [2-2]
•Tài Sản Thuộc Về Ai [1-2] [2-2]
•Trả Lời 4 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [1-2] [2-2]
•Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật [1-2] [2-2]
•10 Nghi Vấn Của Phật Tử [1-2] [2-2]
•Bài Pháp Ngắn Của Phật [1-2] [2-2]
•Pháp Hoa Huyền Nghĩa [1-2] [2-2]
•Vu Lan Huyền Nghĩa [1-1]
•Bát Nhã Tâm Kinh [1-1]
•Mẹ Sanh Mẹ Độ [1-2] [2-2]
•Ngài Cưu Ma La Thập [1-2]  [2-2]
•Vì Sao Quy Y Phật [1-2] [2-2]
•Trả Lời 7 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Trong Tầm Tay [1-2] [2-2]
•Phúc Đức và Công Đức [1-2] [2-2]
•Thiên Đàng Đã Mất [1-2] [2-2]
•Món Ăn Thanh Tịnh [1-2] [2-2]
•Cầu Siêu Người Sống [1-2] [2-2]
•Hoàng A Dục [1-2] [2-2]
•Tu Để Thành Đất [1-2] [2-2]
•Món Nợ Khó Trả [1-2] [2-2]
•Ai Tỉnh Ai Mê [1-2] [2-2]
•3 Con Mắt [1-2] [2-2]
•Đua Nhau Tranh Khổ [1-2] [2-2]
•3 Cuộc Đời Ngài A-Nan [1-2] [2-2]
•Bố Thí Cúng Dường [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Giải Đáp Phật Pháp [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Địa Vị Cao Quý [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Tinh Hoa Tịnh Độ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
•Hé Mở Cửa Giải Thoát [1-32] [2-32] [3-32] [4-32] [5-32] [6-32] [7-32] [8-32] [9-32] [10-32] [11-32] [12-32] [13-32] [14-32] [15-32] [16-32] [17-32] [18-32] [19-32] [20-32] [21-32] [22-32] [23-32] [24-32] [25-32] [26-32] [27-32] [28-32] [29-32] [30-32]