Nguồn Tải 1    Nguồn Tải 2  |  nếu bị chậm xin đổi nguồn tải
Các bài pháp do Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai thuyết giảng
•Tầm Nguyên I Youth Center Olympia, Washington "Khóa Tu Trường Hạ" 07.12-23.2017 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 11" 27.11.2016 [1]
•San Jose, California "Huyền Nghĩa Kinh Địa Tạng Trong Mật Tông" 19.11.2016 [1]
•Pháp Hội Santa Ana, California "Mở Rộng Tâm Hồn" 12-13.11.2016 [1] [2] [3]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 10" 06.11.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 09" 30.10.2016 [1]
•Honolulu, Hawaii "Những Gì Đáng Qúy" 22-23.10.2016 [1] [2]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 08" 16.10.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 07" 09.10.2016 [1]
•Oklahoma City, Oklahoma "Khai Thị Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Tại Tang Lễ Bà Nguyễn Thị Mỹ (Pháp Danh Diệu Hoàng) [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 06" 02.10.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Những Lời Khai Thị Từ Đáy Lòng" 26-28.09.2016 [1] [2] [3] [4]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Khai Thị Niệm Phật Nhứt Tâm Bất Loạn" 25.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Một Giờ Luận Đạo 05" 25.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Một Giờ Luận Đạo 04" 25.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 03" 18.09.2016 [1]
•Portland, Oregon "Pháp Thoại Tại Nhà Dưỡng Lão" 17.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 02" 11.09.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Một Giờ Luận Đạo 01" 04.09.2016 [1]
•Làng Di Đà Indio, California" Pháp Thọai Tại Tang Lễ Ông John Morris” 27.08.2016 [1] [2] [3] [4]
•Tầm Nguyên I Renton, Washington "Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Nhiều Đời" 21.08.2016 [1]
•Maryland, Maryland "Pháp Thọai Tại Tang Lễ Bà Võ Thị Thi” 13.08.2016 [1]
•Philadelphia, Pennsylvania "Pháp Thọai Tại Chùa Bồ Đề Lễ Vu Lan” 06-07.08.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Tham Luận Nhân Lý” 31.07.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Tham Luận Cho Tổ Quốc Việt Nam" 24.07.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Lý Nhân Duyên" 17.07.2016 [1]
•Khóa Tu 10 Năm Thành Lập Chùa Tầm Nguyên I, Renton Washington Tại Youth Center 1-10.07.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
•Làng Di Đà Conroe, Texas "Pháp Thọai Trong Pháp Hội Memorial" 26-29.05.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Lễ Phật Đản" 22.05.2016 [1]
•Tầm Nguyên I Renton, WA "Người Việt Nam Ơi Xin Đừng Vô Cãm" 21.05.2016 [1]
•Baltimore, Maryland, "Đám Tang Đinh Bá Lộc" 12.05.2016 [1] [2] [3] [4]
•Làng Di Đà Indio, California, "Luận Giải Phật Pháp" 08.05.2016 [1] [2] [3] [4]
•Tầm Nguyên I, "Luận Giải Phật Pháp" 01.05.2016 [1]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Hồi Hướng Hương Linh" 24.04.2016 [1]
•Làng Di Đà Conroe, Texas, Pháp Thọai "Tang Lễ Bà Châu Minh Nguyệt" 12.04.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Hạnh Phúc Ở Đâu" 27.03.2016 [1]
•Tầm Nguyên I, Pháp Thoại "Làm Phước Nhiều Mà Hưởng Chẵng Được Bao Nhiêu" 13(cd1).20(cd2).03.2016 [1] [2]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại "Cúng Sao" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 16.2.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại "Tinh Hoa Tịnh Độ" 16.02.2016 [1]
•Lang A Di Da Conroe, Pháp Thoại "Bonus 1" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 15.2.2015 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, "Tinh Hoa Kinh Dược Sư" trong Pháp Hội "Đàn Được Sư" 11.02.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại Kinh Duy Ma Cật "Thông Đạt các Pháp Phương Tiện" trong Pháp Hội "Đàn Dược Sư" 11.02.2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Làng A Di Đà Conroe "Tiền Pháp Hội Đàn Dược Sư" 06.02.2016 [1]
•Làng A Di Đà Conroe / Pháp Thoại "Vì Sao Phải Tu Tịnh Độ" 18.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I - "Tất Niên" 10.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I - 03.01.2016 [1]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio "Hổ Ly Sơn Hổ Bại - Tăng Ly Chúng Tăng Tàn"29.12.2015 [1]
•Làng A Di Đà Indio / Pháp Thoại "Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm" 25-28.12.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I "Mặt trái cuộc đời" 20.12.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" 06.12.2015 [3] [4]
•Phila, PA "Giải Thích về việc đốt vàng mã và Khai Thị" tại Đám Tang Bà Nguyễn Thị Cúc 28&29.11.2015 [1] [2]
•Pháp Hội Bolsa California "Tiếp Đón Quan Khách" 22.11.2015 [1]
•Pháp Thoại Pháp Hội Bolsa California "Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm" 22.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Indio - "Những Bước Thăng Trầm" 21.11.2015 [1]
•Pháp Thoại Làng A Di Đà Conroe 14&16.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - " Thọ Bát Quan Trai" 7 & 8.11.2015 [1] [2] [3] [4]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" - 08.11.2015 [1] [2]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 01.11.2015 [1]
•Pháp Thọai Pháp Hội San Jose, California 24-25.10.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 18.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 10.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Conroe, Texas 07.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Conroe, Texas 05.10.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 27.09.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 20.09. 2015 [1]
•Pháp Thoại Colorado 4-6.09.2015 [1] [2] [3] [4] [5]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio, California Trong Mùa Vu Lan 27.08.2015  [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Lễ Vu Lan Làng Di Đà Conroe, Texas 22-23.8.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 17.8.2015 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 9.8.2015 [1]
•Khóa Tu La Hầu La 4 - Pháp Thọai Diệu Pháp Liên Hoa 9-17.7.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 6.6.2015 [1]
•Pháp Thoại Khóa Tu 40 Ly Hương 22.5.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 10.5.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 26.4.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 19.4.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 12.4.2015 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 4.4.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 27-28.3.2015 [1] [2]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 22.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Đám Tang Lưu Kim Chi Philadelphia 15.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I 8.3.2015 [1]
•Pháp Thoại Đàn Dược Sư Làng Di Đà Indio, California 17-24.2.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
•Pháp Thoại Tầm Nguyên I Renton, WA 15.2.2015 [1]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 7-8.2.2015 [1] [2] [3]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 1.2.2015 [4]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 25.1.2015 [3]
•Pháp Thọai Khóa Tu Chandler, Arizona 17- 18.1.2015 [1] [2] [3] [4] [5]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 11.1.2015 [2]
•Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 4.1.2015 [1]
•Tìm Hiểu Cuộc Đời Ngài Hư Vân 27-28.12.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Hướng Dẩn Hộ Niệm 26.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Đám Tang Phan Văn Phương Ohio, Columbus 16.10.2007 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 21.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 14.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I (Kinh Pháp Cú 04) 07.12.2014 [1]
•Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 3-5.12.2014 [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 30.11.2014 [1]
•Khai Thị Cho Mẹ [1]
•Khai Thị Hương Linh [1] [2] [3]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 23.11.2014 [1]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên I 15.11.2014 [1]
•Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung 31.10-02.11.2014
[Pháp Thoại trước khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014]
[Khai Thị Sám Hối sau khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014]
[Pháp Thoại sau khi tụng Lăng Nghiêm sáng thứ Bảy Nov 1 2014]
[Lễ Khai Mạc Khóa Tu Dự Bị Lâm Chung sáng thứ Bảy Nov 1 2014]
[Hộ Niệm Cho Thiện Chơn]
[Hộ Niệm Cho Đức Hạnh]
[Hộ Niệm Cho Nguyên Tịnh]
[Hộ Niệm Cho Diệu Quang]
[Hộ Niệm Cho Ni Cô Diệu Hiền]
[Hộ Niệm Cho Liễu Bảo]
[Hộ Niệm Cho Ni Cô Thiện Liên
[Hộ Niệm Cho Minh Phát]
[Hộ Niệm cho Thiện Tường]
[Hộ Niệm Cho Bánh Tét]
[Pháp thoại sau thời Lăng Nghiêm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014]
[Pháp thoại trước hộ niệm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014]
[Hộ Niệm Cho Thiện Niệm]
[Cảm Nghĩ Phật Tử Tối Chủ Nhựt Nov 2 2014]
[Vài lời chia sẽ của Sư Phụ về Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung]
•Pháp Thọai Tầm Nguyên 1 19.10.2014 [1]
•Pháp Hội Chùa Bồ Đề 10-12.10.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Khai Thị Thọai Tướng Bà Lý Thị Đàm 5.10.2014 [1]
•Bát Quan Trai Niệm Phật Đường Tầm Nguyên 5 27-28.9.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
•Giải Đáp Những Nghi Vấn Phật Pháp 20-21.9.2014 [1] [2] [3]
•Kinh Pháp Cú 14.9.2014 [3]
•Kinh Pháp Cú 07.9.2014 [2]
•Khóa Tu Colorado 29-31.8.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
•Kinh Pháp Cú 24.8.2014 [1]
•Kim Cang Bát Nhã 17.8.2014 [1]
•Duy Ma Cật Theo Tinh Thần Lăng Nghiêm 10.8.2014 [17]
•Vi Diệu Pháp 10.8.2014 [1]
•Đại Hiếu Vu Lan 03.8.2014 [1]
•Tinh Hoa Kinh Vu Lan 02.8.2014 [1]
•Đại Hiếu Trong Vu Lan Theo Tin Thần Đại Thừa 02.8.2014 [1]
•Bài Học Giác Ngộ 27.7.2014 [2]
•Bài Học Giác Ngộ 20.7.2014 [1]
•Duy Ma Cật Youth Center 11.07.2014 [15] [16]
•Đạo Làm Người 8.06.2014 [1]
•Chủ Quyền Thủ Tục Mobile Home Conroe 07.06.2014 [1]
•Ăn Cướp Phước Báu 29.05.2014 [1]
•Khóa Tu Khánh Thành Đài Tổ Quốc Ghi Ơn 22-27.05.2014 [1] [2] [3] [4]
•Làm Sao Đến Với Đức Phật 18.05.2014 [1]
•Ý Nghĩa Lễ Phật Đản 11.05.2014 [1]
•Dép Dưới Giường Lên Giường Vọi Biệt 08.05.2014 [1]
•Bàn Tay Năm Ngón Kiêu Sa 04.05.2014 [1]
•Thắng Vạn Quân Không Bằng Thắng Chính Mình 27.04.2014 [̣̣̣1]
•Quy Y Phật Không Quy Y Ngoại Đạo Tà Giáo 26.04.2014 [1] [2]
•Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ 21.04.2014 [̣̣̣1]
•Duy Ma Cật 5-6.4.2014 [̣̣̣9] [̣̣̣10] [̣̣̣11] [̣̣̣12] [̣̣̣13] [̣̣̣14]
•Duy Ma Cật 29-30.3.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
•Chìa Khóa Để Bước Vào Cửa Cực Lạc 23.3.2014 [1-1]
•Giải Đáp Phật Pháp 16.3.2014 [1-1]
•Giải Đáp Phật Pháp 2.3.2014 [1-1]
•Tìm Hiểu Luật Nhân Quả 1.3.2014 [1-1]
•Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Đúng Hướng 16.2.2014 [1-1]
•Duy Thức Học 30.12.2013 [1-1]
•Si Mê và Giác Ngộ Indio 28-29.12.2013 [01] [02]
•Trai Đàn Dược Sư 2014 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
•Si Mê và Giác Ngộ 12-19-26.01.2014 [01] [02] [03]
•Tu Là Dừng, Chuyển và Sạch Nghiệp 8.12.2013 [01]
•Phật Là Đạo Diệt Khổ 7.12.2013 [01]
•Công Phu Sáng tại Làng Di Đà Indo 16.11.2013 [01]
•Lễ An Vị Phật và Khai Quang Điểm Nhãn 16.11.2013 [01]
•Ai Trói Buộc Ta mà Ta Đòi Giải Thoát 15.11.2013 [01] [02] [03]
•Từ Hừ Không Trở Về Hư Không 27.10.2013 [01]
•Tâm Thương Tâm Ghét 13.10.2013 [01] [02]
•Cuộc Đời Ngài Hư Vân 4-6.10.2013 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]
•Chúng Sanh Chú Tâm Việc Nhỏ Bỏ Việc Lớn 29.9.2013 [01] [02]
•Thiên Bá Ức Hóa Thân 22.9.2013 [01]
•Chìa Khóa Hạnh Phúc 15.9.2013 [01]
•Đâu Là Sự Thật 1.9.2013 [01]
•Pháp Thoại Chiêu Nạp Tăng Ni 18.8.2013 [1-1]
•Khóa Tu La Hầu La (8.8.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Từ Bi Thông 23.6.2013 [1-1]
•Rộng Mở Tâm Hồn (16.6.2013) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Pháp Thoại [6.8.2013 p1] [6.8.2013 p2] [6.9.2013 p1] [6.8.2013 p2]
•Pháp Thoại 2.6.2013 [1-1]
•Đại Giới Đàn Làng Di Đà Conroe 18.5.2013 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]
•Pháp Thoại Phật Đản 12.5.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 5.5.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 28.4.2013 [1-1]
•Pháp Thoại 20.4.2013 [1-1]
•Bát Quan Trai Tầm Nguyên I 6-7.3.2013 [1-3] [2-3] [3-3]
•Tinh Hoa Bát Nhã (level 2) 28.4.2013(25.4.2013) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Conroe 16-18.4.2013(25.4.2013) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Pháp Thoại Ngày 31.3.2013(6.4.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Ngày 24.3.2013(6.4.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Chùa Bồ Đề 15-17.03.2013(21.03.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06]
•Pháp Thoại Ngày 10.3.2013(19.3.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Ngày 3.3.2013(19.3.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Mùng 2 Quí Tỵ 2013(11.02.2013) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Đàn Dược Sư Đầu Xuân Quí Tỵ 2013(11.02.2013) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
•Pháp Thoại Làng Di Đà Indio 20.01.2013(20.01.2013) [1-1]
•Pháp Thoại Tại Nhà Quàn Vĩnh Phúc 2-3.02.2013(02.02.2013) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Tại Oklahoma 13 và 18.01.2013(13.01.2013) [01 ngày 13 - mới bổ túc] [02]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên V(4-6.1.2013) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Ngày 30.12.2012(30.12.2012) [01]
•Pháp Thoại Ngày 23.12.2012(23.12.2012) [01]
•Chánh Tín 18.11.2012 (20.11.2012) [01] [02] [03] [04]
•Tân Ban Đại Diện Làng Di Đà Indio 11.11.2012 (14.11.2012) [1-1]
•Khóa Tu Arizona 2-3.11.2012 (9.11.2012) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên V 13-14.10.2012 (30.10.2012) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu Gieo Duyên 5-8.10.2012 (16.10.2012) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Atlanta 29.9.2012 (4.10.2012) [1-2] [2-2]
•Nguyên Nhân Xây Chùa 23.9.2012 (26.9.2012) [01]
•Pháp Thoại 16.9.2012 (19.9.2012) [01]
•Khóa Tu Tuệ Nhãn 4.5.2012 (18.9.2012) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Khóa Tu La Hầu La (17.9.2012) [1-15] [2-15] [3-15] [4-15] [5-15] [6-15] [7-15] [8-15] [9-15] [10-15] [11-15] [12-15] [13-15] [14-15] [15-15]
•Pháp Thoại Ngày 9.9.2012 (11.9.2012) [01]
•Vu Lan 1.9.2012 (1.9.2012) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tinh Hoa Kinh Bát Nhã 8.2012 (08.2012) [01]
•Duy Thức Học (13.07.2012) [01] [02] [03] [04] [05]
•Chú Lăng Nghiêm Phạn Âm (Shurangama in Sanskrit procuded by the Malaysian Usnisa Vijaya Buddhist Association and recited by Brother K. C. Chen) (10.07.2012) [mp3] [bin file để ra audio CD] [nghe online]
•Một Đồng Danh Dự 13.5.2012 (13.05.2012) [01]
•Nguyên Nhân Chúng Ta Luân Hồi 08.04.2012 (Tưởng niệm chú Lý Đạo-cố Thư Ký Tầm Nguyên I) (08.04.2012) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 25.03.2012 (25.03.2012) [19]
•Giải Đáp Phật Pháp 18.03.2012 (18.03.2012) [18]
•Giáo Thọ Cho Làng Di Đà Tầm Nguyên II - 3.2012 (03.01.2012) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
•Chánh Kiến và Tà Kiến (mới phần 04 - 11.3.2012) [01] [02] [03] [04]
•Pháp Thoại Tất Niên 15.01.2012 (15.01.2012) [1-1]
•Tu Là Chuyển Nghiệp 08.01.2012 (08.01.2012) [1-1]
•Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 24-30.12.2011 (1.1.2012) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
•Giải Đáp Phật Pháp 11.12.2011 (11.12.2011) [17]
•Giải Đáp Phật Pháp 4.12.2011 (4.12.2011) [16]
•Giải Đáp Phật Pháp 27.11.2011 (27.11.2011) [15]
•Pháp Phật Trị Bệnh Khổ (20.11.2011) [01 (13.11.2011)] [02 (20.11.2011)]
•Khai Triển Phá Chấp của Chứng Đạo Ca (5.6.2011) [01] (khóa tu San Jose 23.7.2011 02-06) [02] [03] [04] [05] [06] (11.9.2011) [07] (29 & 30.10.2011 Khóa Tu Arizona) [08] [09] [10] [11]
•Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn (16.10.2011) [01]
•Pháp Thoại Chùa Phước Hậu 8-9.10.2011(8.10.2011) [01] [02] [03] [04]
•Pháp Thoại Làng Di Đà 02.10.2011 (2.10.2011) [01]
•Lợi Ích Của Sự Cầu Siêu (18.9.2011) [01] [02]
•Giải Đáp Phật Pháp 4-9-2011(4.9.2011) [14]
•Tâm Vô Tư (28.8.2011) [1-1]
•Tật Xấu Của Chúng Ta (21.8.2011) [1-1]
•Pháp Thoại Vu Lan 2011(13.8.2011) [1-2] [2-2]
•Luận Nhân Quả (2) 3-7-2011(9.7.2011) [02]
•Luận Nhân Quả (1) 26-6-2011(26.6.2011) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 19-06-2011(19.6.2011) [13]
•Giải Đáp Phật Pháp 12-06-2011(12.6.2011) [12]
•Pháp Hội Nam Cali (28 & 29.05.2011) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Giải Đáp Phật Pháp 22-05-2011(22.5.2011) [11]
•Khóa Tu Phật Đản 2011 (14 & 15.05.2011) [1-3] [2-3] [3-3]
•Giải Đáp Phật Pháp 08-05-2011(8.5.2011) [10]
•Giải Đáp Phật Pháp 01-05-2011(1.5.2011) [09]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 03(24.04.2011) [03]
•Pháp Hội Atlanta (16 & 17.04.2011) [01] [02] [03] [04]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 02(10.04.2011) [02]
•Kim Cang - Tu Bồ Đề 01(03.04.2011) [01]
•Giải Đáp Phật Pháp 20-03-2011(20.3.2011) [08]
•Giải Đáp Phật Pháp 13-03-2011(13.3.2011) [07]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-03-2011(06.3.2011) [06]
•Đàn Dược Sư 11.2 đến 27.3.2011(tu bổ 2.4.11) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-02-2011(06/2/2011) [05]
•Giải Đáp Phật Pháp 30-01-2011(30/1/2011) [04]
•Giải Đáp Phật Pháp 23-01-2011(23/1/2011) [03]
•Giải Đáp Phật Pháp 16-01-2011(16/1/2011) [02]
•Giải Đáp Phật Pháp 9-01-2011(9/1/2011) [01]
•Tâm Bệnh (26/12/2010) [1-1]
•Khóa Tu Làng Di Đà Tầm Nguyên (17,18,19/12/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Vô Lượng Thọ (27/11/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu AZ - Lương Hoàng Sám (23-24/10/2010) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Pháp Thoại Vu Lan 2010 (30.8.10) [1-1]
•Khóa Tu Tại Stockton (3.7.10) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Maui (28.5.10) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Lancaster (15.5.10) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Phật Đản 2010 Tại Tầm Nguyên I (23.5.10) [1-1]
•Khóa Tu Nhà Quàn Oak Hill (San Jose) (1.5.10) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Westminster (Cali) (25.4.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu Tại Arizona (7.3.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Về Tịnh Độ (29.11.09) [1-1]
•Vũ Trụ Quan Phật Giáo (13.12.09 mới 13 đến 15) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] (được tu chỉnh 19.2.2010) [13] [14] [15]
•Con Đường Siêu Phàm Nhập Thánh (27.9.09) [1-2] [2-2]
•Vu Lan 2009 Seattle [1-1]
•Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Địa Tạng MD [1-2] [2-2]
•Vu Lan Tại Chùa A Di Đà PA [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Mặt Trái Cuộc Đời (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Chùa Linh Sơn MA [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Giải Đáp Phật Pháp Tại Tầm Nguyên IV [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử [1-2] [2-2]
•Tham Luận Đúng Sai (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Từ Quang [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Thiền Tịnh [1-7] [2-7] [3-7] [4-7] [5-7] [6-7] [7-7]
•Ngài Hư Vân Đại Sư [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên IV [1-3] [2-3] [3-3]
•Phật Tử Đến Chùa Để Làm Gì [1-2] [2-2]
•Chùa Bát Nhả tại Little Rock [01] [02]
•Lễ An Vị Phật Chùa Tầm Nguyên IV Fremont [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Buổi Họp về Việc Chọn Đất Xây Làng Di Đà Tầm Nguyên II [1-1]
•Fremont Phước Duyên Hy Hữu (buổi họp báo và thời pháp ngắn) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Sacramento [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Khóa Tu Tại Chùa Phật Bảo Chicago [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Người Điên Người Tỉnh [1-1]
•Khóa Tu Tại Từ Bi Đạo Tràng [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Buổi Họp Về Duy Trì Ngôi Tam Bảo Chùa Tầm Nguyên [1-2] [2-2]
•Tham Luận Tất Niên [1-2] [2-2]
•Thân Trung Ấm (tiếp theo Khóa Tu Tại PA) [01] [02] [03] [04] [05] [06]
•Nghiệp Là Gì [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại PA [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Công Đức Tạo Tượng Phật [01] [02]
•Tân Ni Cô Diệu Lượng [1-2] [2-2]
•Đau Khổ Từ Đâu Đến [1-2] [2-2]
•Trà Đàm về Pháp Môn Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Xác Định 1 Lối Đi [1-2] [2-2]
•Chúng Sanh 3 Cỏi [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Điều Cần Làm Cho Người Vừa Mất [1-2] [2-2]
•Giới Đàn Sa Di [01]
•Đối Trị Phiền Não Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Houston) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Houston [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Trả Lời Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Portland) [01]
•Khóa Tu Tại Portland [01] [02] [03] [04]
•Cuộc Đời Ngài Ca Diếp [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Tinh Hoa Kinh Địa Tạng [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Chân Quang Là Ai? [1-2] [2-2]
•Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
•Khóa Tu Học Tại Tampa [1-18] [2-18] [3-18] [4-18] [5-18] [6-18] [7-18] [8-18] [9-18] [10-18] [11-18] [12-18] [13-18] [14-18] [15-18] [16-18] [17-18] [18-18]
•Phật Tử Thời Mạt Pháp [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Niệm Phật Vãng Sanh [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Nét Đặc Biệt về Tuệ Minh Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•2 Câu Hỏi Về Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Khai Triển Bát Kỉnh Pháp [1-2] [2-2]
•Đối Cảnh Vô Tâm [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Khi Biết Cười [1-2] [2-2]
•Ngũ Nhãn Lục Thông [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
•Dự Bị Lâm Chung [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Khảo Kinh Pháp Hoa [1-2] [2-2]
•Phước Báo Nhân Thiên [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Lục Tổ Huệ Năng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
•Tham Vấn [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Sân Si và Ăn Chay [1-2] [2-2]
•Thủy Tai Sóng Thần [1-2] [2-2]
•Chết Tốt Chết Xấu [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Tu Là Cởi Trói [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Đọa Ác Đạo [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Bệnh Nan Y [1-2] [2-2]
•Dự Bị Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•Tâm Phan Duyên [1-2] [2-2]
•Đối Diện Bệnh và Chết [1-2] [2-2]
•Mặt Trái Cuộc Đời [1-2] [2-2]
•Niệm Phật Đúng Hướng [1-2] [2-2]
•Vô Sư Trí [1-2] [2-2]
•Tài Sản Thuộc Về Ai [1-2] [2-2]
•Trả Lời 4 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [1-2] [2-2]
•Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật [1-2] [2-2]
•10 Nghi Vấn Của Phật Tử [1-2] [2-2]
•Bài Pháp Ngắn Của Phật [1-2] [2-2]
•Pháp Hoa Huyền Nghĩa [1-2] [2-2]
•Vu Lan Huyền Nghĩa [1-1]
•Bát Nhã Tâm Kinh [1-1]
•Mẹ Sanh Mẹ Độ [1-2] [2-2]
•Ngài Cưu Ma La Thập [1-2]  [2-2]
•Vì Sao Quy Y Phật [1-2] [2-2]
•Trả Lời 7 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Trong Tầm Tay [1-2] [2-2]
•Phúc Đức và Công Đức [1-2] [2-2]
•Thiên Đàng Đã Mất [1-2] [2-2]
•Món Ăn Thanh Tịnh [1-2] [2-2]
•Cầu Siêu Người Sống [1-2] [2-2]
•Hoàng A Dục [1-2] [2-2]
•Tu Để Thành Đất [1-2] [2-2]
•Món Nợ Khó Trả [1-2] [2-2]
•Ai Tỉnh Ai Mê [1-2] [2-2]
•3 Con Mắt [1-2] [2-2]
•Đua Nhau Tranh Khổ [1-2] [2-2]
•3 Cuộc Đời Ngài A-Nan [1-2] [2-2]
•Bố Thí Cúng Dường [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Giải Đáp Phật Pháp [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Địa Vị Cao Quý [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Tinh Hoa Tịnh Độ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
•Hé Mở Cửa Giải Thoát [1-32] [2-32] [3-32] [4-32] [5-32] [6-32] [7-32] [8-32] [9-32] [10-32] [11-32] [12-32] [13-32] [14-32] [15-32] [16-32] [17-32] [18-32] [19-32] [20-32] [21-32] [22-32] [23-32] [24-32] [25-32] [26-32] [27-32] [28-32] [29-32] [30-32]